Παρακάτω αναφέρονται ορισμένα μόνο από τα πολλά διαγνωστικά εργαλεία τα οποία διαθέτουμε στην ενημερωμένη εργαλειοθήκη του Κέντρου μας.

Διαγνωστικά Εργαλεία

WISC-V GR
Η κλίμακα WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children Fifth Edition) είναι η πλέον συχνά χρησιµοποιούµενη, σε παγκόσµιο επίπεδο, κλίµακα νοητικής αξιολόγησης για παιδιά ηλικίας 6 ετών έως 16 ετών και 11 μηνών. Η κλίμακα συνεισφέρει αποτελεσματικά στη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών, νοητικής αδυναμίας, δυσλεξίας, προβλημάτων αναπτυξιακού τύπου ή προβλημάτων προσαρμογής στο σχολείο.
WPPSI-III GR

Η κλίμακα WPPSI-III (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence- Third Edition) αποτελεί ένα ατομικά χορηγούμενο κλινικό εργαλείο το οποίο σχεδιάστηκε για την αξιολόγηση της νοημοσύνης παιδιών με ηλικία από 2 έτη και 6 μήνες έως και 7 έτη και 3 μήνες, και είναι η πλέον χρησιμοποιούμενη κλίμακα αξιολόγησης ικανοτήτων παιδιών προσχολικής ηλικίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Χρησιμοποιείται για τη σφαιρική εκτίμηση της γενικής νοητικής ικανότητας και αποτελεί μέρος αξιολόγησης για τον προσδιορισμό νοητικής χαρισματικότητας, γνωστικών αναπτυξιακών καθυστερήσεων και μαθησιακών δυσκολιών. Τα αποτελέσματα προσφέρουν καθοδήγηση για την ένταξη του παιδιού σε εκπαιδευτικά προγράμματα.

Α-Test
Το “Α-Τεστ” είναι μία δοκιμασία σχολικής ετοιμότητας. Σκοπός του τεστ είναι να ελέγξει αν το παιδί είναι μαθησιακά έτοιμο να παρακολουθήσει την πρώτη δημοτικού και, αφετέρου, να ανιχνεύσει τυχόν αναπτυξιακές δυσκολίες που θα δυσκολέψουν την προσαρμογή του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο. Το “Α-Τεστ” μπορεί να γίνεται προληπτικά σε όλα τα παιδιά του νηπιαγωγείου.
Detroit test μαθησιακής επάρκειας (DTLA-P:3 & DTLA-4)
Το DTLA είναι ένα ψυχομετρικό κριτήριο-τεστ ειδικών ικανοτήτων για τον εντοπισμό ενδοατομικών διαφορών στη νοητική λειτουργία. Χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της μαθησιακής επάρκειας των μαθητών (4-16 ετών) και βοηθάει στη δημιουργία παιδαγωγικών παρεμβάσεων για διάφορους τύπους μαθησιακών προβλημάτων.
Ψυχομετρικό Κριτήριο μαθηματικής επάρκειας για παιδιά και εφήβους
Το ψυχομετρικό κριτήριο μαθηματικής επάρκειας για παιδιά και εφήβους, ηλικίας 7.06 έως και 15.05, ανιχνεύει τις πιθανές αδυναμίες του μαθητή συγκριτικά με τους συνομηλίκους του και γίνεται πιο συγκεκριμένος ο προσδιορισμός των εσωτερικών αδυναμιών και δυνατοτήτων του. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η κατασκευή κατάλληλων εξειδικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης.
Τεστ Ανάγνωσης (Τεστ-Α)
Σκοπός του Τεστ είναι η σφαιρική αξιολόγηση της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών δημοτικού και γυμνασίου (Γ’ Δημοτικού – Γ’ Γυμνασίου) και η ανίχνευση εκείνων που αντιμετωπίζουν σοβαρές αναγνωστικές δυσκολίες κατά τη φοίτηση τους στις τάξεις της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Τεστ Πρώιμης ανίχνευσης δυσλεξίας για το νηπιαγωγείο (Βικτώρια Ζακοπούλου)
Με το συγκεκριμένο τεστ έχουμε τη δυνατότητα να διαγνώσουμε ενδείξεις για κατοπινή εμφάνιση δυσλεξίας. Με το Τεστ Πρώιμης Ανίχνευσης Δυσλεξίας μας δίνεται η δυνατότητα να διαπιστώσουμε αν ένα νήπιο εμφανίζει ποικίλες δυσκολίες ή ιδιαιτερότητες.
Τεστ του ανθρώπου (Goodenough)
Το τεστ αυτό σχεδιάστηκε για την εκτίμηση των νοητικών ικανοτήτων των παιδιών. Καλύπτει παιδιά ηλικίας 3-16 ετών, αλλά έχει καλύτερα αποτελέσματα σε παιδιά ηλικίας 3 έως 10 ετών. Xρησιμοποιείται και ως εργαλείο αξιολόγησης της προσωπικότητας και ελέγχου της ενημερότητας που έχουν τα παιδιά για τα μέρη του σώματός τους και τη σχέση του ενός με το άλλο, καθώς και της ικανότητάς τους να κρατούν το μολύβι και να ελέγχουν την κίνηση του χεριού.
Τεστ οικογένειας (Louis Corman)
Ένα παιδί μπορεί να εξωτερικεύσει τα συναισθήματά του σχεδιάζοντας μία φανταστική οικογένεια, γιατί στο σχέδιό του θα προβάλει τα πραγματικά του συναισθήματα προς τον «όρο» οικογένεια και θα σχηματίσει χωρίς καμία ενοχή ή επιρροή τι υπάρχει και τι θα ήθελε να υπάρχει στη δική του οικογένεια
Τεστ House – Tree – Person
Οι ζωγραφιές σπιτιού, δέντρου και ανθρώπων, αποτελούν µια σηµαντική πηγή πληροφοριών για τη δοµή της προσωπικότητας του εξεταζόµενου, τον τρόπο που αντιµετωπίζει ποικίλες καταστάσεις, τους µηχανισµούς άµυνας που τον χαρακτηρίζουν, τα ειδικά θέµατα που τον απασχολούν και τα εσωτερικά αποθέµατα που διαθέτει. Η βασική χρήση του τεστ είναι η αξιολόγηση της προσωπικότητας και της ψυχοπαθολογίας.
Raven's Educational CPM/CVS
Το Raven’s CPM/CVS σχεδιάστηκε για να παρέχει σύντομα μη λεκτικές και λεκτικές εκτιμήσεις της γενικής νοητικής ικανότητας παιδιών ηλικίας 4 έως 12 ετών. Προσφέρει σφαιρική εκτίμηση της νοημοσύνης σε σημαντικά σύντομο χρόνο (μέση διάρκεια χορήγησης 15 λεπτά περίπου για κάθε μία από τις δύο κλίμακές του). Επιπλέον, καθώς απαιτεί ελάχιστη κινητική δραστηριότητα, αποτελεί «δικαιότερη» κλίμακα μέτρησης της νοημοσύνης για άτομα δίγλωσσα ή από διαφορετικά κοινωνικο-πολιτιστικά περιβάλλοντα, για παιδιά με προβλήματα λόγου, με δυσκολίες ακοής, με αυτισμό ή για άτομα με σοβαρές κινητικές διαταραχές (π.χ., μυϊκή δυστροφία, εγκεφαλική παράλυση).
Αθηνά Test
Το ΑΘΗΝΑ Τεστ είναι ένα πολυθεματικό, ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό μέσο, με κύρια εφαρμογή στη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών. Με το Αθηνά Τεστ είναι δυνατόν να εκτιμηθούν οι δυνατότητες ή αδυναμίες των μαθητών και να γίνει παρέμβαση ενισχυτικά -εφόσον κριθεί απαραίτητο- με το ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης. Το τεστ αυτό αφορά παιδιά ηλικίας 5 έως 9 ετών.
Ψυχομετρικό Κριτήριο Πρώιμης Μαθημ. Επάρκειας της Ουτρέχτης
Το Κριτήριο Πρώιμης Μαθηματικής Επάρκειας της Ουτρέχτης (Utrecht Early Mathematical Competence Test) σχεδιάστηκε με στόχο να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της πρώιμης μαθηματικής επάρκειας παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (4.06 – 7.05). Η πρώιμη μαθηματική επάρκεια αναφέρεται στο σύνολο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποτελούν προϋπόθεση για να εισαχθεί αποτελεσματικά ένα παιδί προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας στα σχολικά μαθηματικά της τυπικής εκπαίδευσης.
Λ-α-Τ-ω
Το ψυχομετρικό κριτήριο Λ-α-Τ-ω (I και ΙΙ) είναι ένα τεστ γλωσσικής επάρκειας κατάλληλο για παιδιά και εφήβους ηλικίας 4-16 ετών. Στόχος του είναι α) η εκτίμηση επάρκειας των γλωσσολογικών στοιχείων του λόγου (φωνολογικό-μορφολογικό-σημασιολογικό) σε επίπεδο πρόσληψης, οργάνωσης και έκφρασης, β) η εκτίμηση της ικανότητας κατανόησης και οργάνωσης του προφορικού και γραπτού λόγου η οποία συνδέεται με τη διαδικασία μάθησης και γ) η ανάδειξη ιδιαίτερων προφίλ μαθητών, έτσι ώστε να σχεδιαστούν κατάλληλα προγράμματα για μαθητές οι οποίοι παρουσιάζουν αδυναμίες.
ΛΑΜΔΑ
Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και αδυναμιών. Είναι κατάλληλο για μαθητές Β’ Δημοτικού έως Β’ Γυμνασίου.
Μέταφων Τεστ
Το Μέταφων Τεστ είναι ένα έγκυρο και αξιόπιστο διαγνωστικό εργαλείο, σταθμισμένο πανελλαδικά, που σκοπό έχει την αξιολόγηση των μεταφωνολογικών δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας για την ανίχνευση των δυσκολιών στο γραπτό λόγο, δηλαδή την πρόληψη μαθησιακών δυσκολιών. Οι ηλικίες των παιδιών που μπορούν να αξιολογηθούν είναι από 3,10 – 7 ετών.
C.A.T. και Τ.Α.Τ.
Το C.A.T. (Children’s Apperception Test) και το Τ.Α.Τ. (Thematic Apperception Test) είναι από τις πιο γνωστές και έγκυρες προβολικές δοκιμασίες. Το ΤΑΤ χορηγείται σε ενήλικες, ενώ το CAT σε παιδιά, και τα δυο τεστ βασίζονται στη ψυχοδυναμική θεωρία και η ερμηνεία των ιστοριών που δημιουργεί το παιδί ή ο ενήλικας πληροφορεί τον ειδικό για το ψυχολογικό προφίλ του υποκειμένου, δηλαδή, τις συνειδητές αλλά και τις υποσυνείδητες συγκρούσεις του, την αναπαράσταση των σχέσεών του με τους άλλους, τη σεξουαλικότητά του, τα άγχη του, την εικόνα του σώματός του. Δίνουν επίσης χρήσιμα διαφοροδιαγνωστικά στοιχεία που εξυπηρετούν σε μεγάλο βαθμό το θεραπευτικό σχεδιασμό.
Προβολικό τεστ ολοκλήρωσης παραμυθιού / ιστορίας
Προβολικό τεστ έκφρασης των βαθύτερων συναισθημάτων των παιδιών προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας.
Ανάλυση Παιδικού Ιχνογραφήματος
Το παιδικό ιχνογράφημα είναι ένα από τα βασικότερα μέσα που χρησιμοποιούν οι ψυχοθεραπευτές παιδιών και οι παιδοψυχολόγοι για να μπορέσουν να κατανοήσουν και να υποστηρίξουν ψυχολογικά τα παιδιά που καλούνται να βοηθήσουν. Το παιδικό ιχνογράφημα μπορεί να μας δείξει τους φόβους και τα άγχη του παιδιού αλλά και τα δυνατά σημεία της προσωπικότητάς του. Χρησιμεύει στην έκφραση του παιδιού και στο πλαίσιο µιας θεραπευτικής διαδικασίας το σχέδιο αποτελεί σίγουρα ένα µέσο για το παιδί να φέρει, να ανασύρει συναισθήματα, εμπειρίες, αλλά και να λύσει ενδεχόμενα προβλήματα.
Για το φάσμα του αυτισμού
Πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις σε εναλλακτική υποστηρικτική επικοινωνίας (Makaton), teacch, social stories, active learning, intensive interactive.
Άλλα εργαλεία
Σταθμισμένα εργαλεία Ανίχνευσης και Διερεύνησης των Αναγνωστικών Δυσκολιών, Μαθησιακών δυσκολιών, Ανίχνευσης και Διερεύνησης των επιτελικών λειτουργιών (στις Α’– Ε΄ τάξεις του Δημοτικού), Διαταραχών  Λόγου και Ομιλίας σε παιδιά Προσχολικής ηλικίας, Ανίχνευσης και Διερεύνησης Διαταραχών Μνήμης στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό,  Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής παιδιών Προσχολικής και Σχολικής ηλικίας, Ανίχνευσης και Διερεύνησης της Προσοχής και της Συγκέντρωσης στις Α’ – Ε’ τάξεις του Δημοτικού, κλπ., αλλά και εργαλεία διάγνωσης διαταραχών διάθεσης/ διατροφικών διαταραχών, κτλ.

Ερωτηματολόγια

Ελληνική κλίμακα αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ-IV
Κλίμακα για γονείς και εκπαιδευτικούς: Στάθμιση της κλίμακας ADHD-IV των G.J. DuPaul, T.J. Power, A.D. Anastopoulos και R. Reid. Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ) αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες διαταραχές συμπεριφοράς της παιδικής ηλικίας. Η Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ-IV των Καλαντζή-Αζίζι Αναστασίας, Αγγελή Κατερίνας και Ευσταθίου Γεωργίου είναι ένα πολύτιμο εργαλείο έγκαιρου και έγκυρου εντοπισμού της διαταραχής, διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα από τα άτομα του κοντινού περιβάλλοντος του παιδιού (εκπαιδευτικούς και γονείς).
The Child Autism Spectrum Quotient (AQ)
Πρόκειται για ερωτηματολόγιο του Πανεπιστημίου του Cambridge, το οποίο αξιολογεί τη συμπεριφορά και την προσωπικότητα παιδιών με αυτισμό ηλικίας 4-11 χρονών.
SCQ
Το ερωτηματολόγιο προληπτικού ελέγχου αυτισμού και πιο συγκεκριμένα κοινωνικής επικοινωνίας (SCQ) για παιδιά τεσσάρων ετών και άνω.
M-CHAT (Τροποποιηµένος Κατάλογος Ελέγχου Αυτισµού στα Νήπια)
Το M-CHAT είναι ένα εργαλείο ανίχνευσης ενδείξεων αυτισμού σε νήπια από 18 μηνών έως 30 μηνών.
Ελληνικό Ερωτηματολόγιο Αυτοαξιολόγησης Φόβων για παιδιά
Το Ελληνικό Ερωτηματολόγιο Αυτοαξιολόγησης Φόβων για παιδιά (Fear Survey Schedule for Children FSSC-GR) το οποίο αποτελείται από ερωτήσεις αυτοαναφοράς φοβικού άγχους για παιδιά και ερευνά α) το φόβο σχετικά με τον κίνδυνο και τον θάνατο, β) το φόβο για το άγνωστο, γ) το φόβο αποτυχίας και κριτικής, δ) αγοραφοβία και φόβο ταξιδιών, ε) φόβο των μικρών ζώων, στ) φόβο σχολικής επίδοσης, ζ) ιατρικούς φόβους.
Κλίμακα Κατάθλιψης Beck
H κλίμακα αποτελεί ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς για τη μέτρηση της βαρύτητας της κατάθλιψης για ενήλικες και εφήβους άνω των 13 ετών.
Κλίμακες Conners
Σύστημα αξιολόγησης της συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων (3-17 ετών) το οποίο απαρτίζεται από κλίμακες για γονείς και εκπαιδευτικούς. Αξιολογούν προβληματικές συμπεριφορές παιδιών και εφήβων μελετώντας (και συνδυάζοντας εάν είναι δυνατόν) εκθέσεις δασκάλων, γονέων (ή εναλλακτικών προσώπων φροντίδας).
CAST
Είναι ένα ερωτηματολόγιο για γονείς με το οποίο ελέγχονται χαρακτηριστικά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού (Asperger). Έχει αναπτυχθεί ώστε να βοηθήσει οικογένειες με παιδιά που έχουν υψηλές λειτουργικές ικανότητες, να λαμβάνουν τον απαραίτητο έλεγχο. Ακόμη επιτρέπει στους γονείς να έχουν μια καλύτερη αίσθηση του ποια είναι τα χαρακτηριστικά. Ηλικίες / Επίπεδο: από 5 έως 11 ετών.
Αυστραλιανή Κλίμακα για το Σύνδρομο Asperger
Το Australian Scale for Asperger΄s Syndrome είναι μια κλίμακα γονέων και εκπαιδευτών για παιδιά υψηλής λειτουργικότητας μεγαλύτερης ηλικίας που δε διαγνώστηκαν κατά τα πρώτα σχολικά χρόνια.
Κλίμακες Achenbach
Το σύστημα Achenbach για Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση (ΣΑΕΒΑ) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εργαλείων για την αξιολόγηση των ικανοτήτων, της προσαρμοστικής λειτουργικότητας και των προβλημάτων συμπεριφοράς και συναισθήματος, σε παιδιά και εφήβους, με έγκυρο και εύκολο τρόπο. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 18 ετών. Τα εργαλεία αυτά έχουν εφαρμογή σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια και σε πολλές συνθήκες. Περιλαμβάνει: Ερωτηματολόγιο για γονείς (παιδιά ηλικίας 6-18 ετών), Ερωτηματολόγιο για εκπαιδευτικούς (παιδιά ηλικίας 6-18 ετών), Ερωτηματολόγιο για εφήβους (ηλικίας 11-18 ετών).
Κλίμακα Αξιολόγησης Δεξιοτήτων παιδιών Προσχολικής ηλικίας
Η κλίμακα αυτή αποσκοπεί να αξιολογήσει το επίπεδο δεξιοτήτων παιδιών προσχολικής ηλικίας. Αξιολογεί γλωσσικές δεξιότητες, μαθηματική ικανότητα, κοινωνικές και κινητικές δεξιότητες καθώς και την ικανότητα της αυτονομίας.
Ερωτηματολόγιο ΠΑΤΕΜ για την αυτοαντίληψη μαθητών (Α’ Δημοτικού – Λύκειο)
Το Ερωτηματο­λόγιο «Πώς Αντιλαμβάνομαι Τον Εαυτό Μου, ΠΑΤΕΜ», είναι ένα ερωτηματολόγιο προσαρμοσμένο και σταθμισμένο στην Ελλάδα σε μαθητές Α’ Δημοτικού – Λύκειο και στόχο έχει την αξιολόγηση της Αυτοαντίληψης-Αυτοεκτίμησης των μαθητών.