Ariston TestComputer Academy

Τα τεστ διατίθενται μέσω πιστοποιημένων Συμβούλων του κέντρου μας και υλοποιούνται άμεσα με τη βοήθεια Η/Υ, σε ένα περιβάλλον εύχρηστο και φιλικό προς τον χρήστη.

Ο νέος χρησιμοποιώντας έναν προσωπικό κωδικό, που του παρέχεται από τον Σύμβουλο, απαντά σε σειρά ερωτήσεων, διασφαλίζοντας αντικειμενικά αποτελέσματα, καθώς οι απαντήσεις που δίνονται ελέγχονται ως προς την ειλικρίνειά τους.

Στη συνέχεια, οι απαντήσεις αποστέλλονται κρυπτογραφημένες στον κεντρικό υπολογιστή της Computer Academy, όπου αναλύονται από ένα έμπειρο σύστημα, το οποίο χρησιμοποιεί προχωρημένα στατιστικά μοντέλα για την παραγωγή της τελικής αναφοράς.

Η αναφορά είναι πολυσέλιδη, εκτυπώνεται και δίνεται στους κηδεμόνες από τους Συμβούλους του κέντρου.

Κατά την παράδοση γίνεται εκτενής ανάλυση των αποτελεσμάτων και δίνονται λεπτομερείς οδηγίες ανάλογα με τα συμπεράσματα της ανάλυσης.

Ariston Kids

Το τεστ στοχεύει στην ακριβή μέτρηση των ιδιαίτερων ταλέντων των παιδιών για  την  παραγωγή  πολύ χρήσιμων συμπερασμάτων για γονείς και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα μπορέσουν να εξηγήσουν τη συμπεριφορά τους και να προσαρμόσουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης τους με τα παιδιά από τη σχολική αλλά και προσχολική ηλικία.

Συγκεκριμένα, το τεστ βοηθά τους γονείς να διαπιστώσουν συγκεκριμένους παράγοντες της προσωπικότητας του παιδιού τους, καθώς και τον βαθμό στον οποίο αυτοί το χαρακτηρίζουν και το διακρίνουν, να  αναγνωρίσουν  ικανότητες,  δεξιότητες,  κλίσεις  και  ταλέντα  που  έχει  το παιδί, καθώς και το επίπεδο στο οποίο αυτό τα κατέχει. Επίσης, το τεστ βοηθά να διαπιστωθεί η δυνατότητα που έχει το παιδί να εκδηλώσει τα εξεταζόμενα χαρακτηριστικά στο μέλλον, να καταστεί δυνατή η πρόβλεψη του τρόπου συμπεριφοράς του ατόμου κάτω από διάφορες συνθήκες και γενικότερα να διαπιστωθεί η δυνατότητα που έχει το άτομο για εξελικτική πορεία και για βελτίωση της προσωπικότητάς του.

Ariston Candidates/Ariston Adults

Το ΑΡΙΣΤΟΝ τεστ αποτελεί ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου. Προτείνει συγκεκριμένα επαγγέλματα που ταιριάζουν στην προσωπικότητα του εξεταζόμενου, προσδιορίζει τα αντίστοιχα Τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και το βαθμό στον οποίο το καθένα από αυτά ταυτίζεται με τους επιμέρους παράγοντες της προσωπικότητας (πρωτογενείς και δευτερογενείς).

Το ΑΡΙΣΤΟΝ τεστ Candidates απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο νέος μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, ώστε να διασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα.

Το ΑΡΙΣΤΟΝ Adults απευθύνεται σε ενήλικες που επιθυμούν να βελτιώσουν την προσωπικότητά τους, να ανακαλύψουν επιπλέον δυνατότητες, που ενδεχομένως έχουν αλλά δεν το γνωρίζουν και εναλλακτικά επαγγέλματα που τους ταιριάζουν. Πιο συγκεκριμένα, σε σπουδαστές που επιζητούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο, σε ανέργους που αναζητούν εναλλακτικά εργασιακά περιβάλλοντα, καθώς και σε εργαζόμενους που ενδιαφέρονται να επαναπροσανατολίσουν την καριέρα τους και την επαγγελματική τους δραστηριότητα γενικότερα.

Ariston Learning Styles

Με το τεστ αυτό εκτιμώνται οι κλίσεις και οι τάσεις των παιδιών προς συγκεκριμένα εργασιακά περιβάλλοντα, οι μαθησιακοί τύποι τους (ακουστικός, οπτικός, λεκτικός, κιναισθητικός, διαπροσωπικός, ενδοπροσωπικός), οι οποίοι επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αφομοιώνει γνώσεις, ώστε να μαθαίνει πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα του τεστ δίνουν τη δυνατότητα ενός εξατομικευμένου τρόπου μελέτης για κάθε μαθητή, βασισμένο στα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες – δεξιότητές του και στους ιδιαίτερους τρόπους πρόσληψης και επεξεργασίας των πληροφοριών.

Ariston Recruitment

Τα τεστ ικανοτήτων-δεξιοτήτων στηρίζουν και καθιστούν αποτελεσματικότερο το έργο της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, εφόσον μέσω αυτών είναι δυνατόν:

  • Να διαπιστωθεί εάν το άτομο είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που προκύπτουν από συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον.
  • Να εντοπιστεί η ειδικότητα που ταιριάζει στην προσωπικότητα και στις κλίσεις του ατόμου.
  • Να αξιοποιηθούν στο βέλτιστο βαθμό οι διαπιστωμένες ικανότητες και δεξιότητες που διαθέτει το άτομο.
  • Να ελεγχθεί κατά πόσο η ήδη επιλεγμένη ασκούμενη ειδικότητα ανταποκρίνεται στην προσωπικότητα και στις κλίσεις του ατόμου.
  • Να εντοπιστούν εναλλακτικές επαγγελματικές δυνατότητες και επιπλέον κλίσεις του ατόμου.

Στόχος των τεστ είναι η μέτρηση της εξοικείωσης του ατόμου με διάφορα πεδία της ανθρώπινης νοητικής δραστηριότητας, αξιολογούν επίκτητα, καθώς επίσης και εγγενή χαρακτηριστικά του ατόμου και είναι κατάλληλα για την ένταξη εργαζομένων σε τμήματα και σε εξειδικευμένα εργασιακά περιβάλλοντα. Τα τεστ ικανοτήτων-δεξιοτήτων φαίνεται ότι υπερτερούν έναντι της προσωπικής συνέντευξης και των υπολοίπων βημάτων στη διαδικασία επιλογής στο ότι αποκαλύπτουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ικανότητες και με τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.